Расстояние между строками

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

        Атестація випускника вищого навчального закладу, відповідно до чинного законодавства України, є обов'язковою і здійснюється екзаменаційною комісією.
        Атестація випускників кафедри відповідно до «Положення про атестацію випускників Національного авіаційного університету» здійснюється за такими формами:
        - Освітній ступінь бакалавра - захист дипломної роботи (проекту);
        - Освітній ступінь магістра - державний кваліфікаційний екзамен і захист дипломної роботи.
        Основна мета кваліфікаційного екзамену – це встановлення відповідності результатів навчання здобувачів вищої освіти вимогам ОПП. Кваліфікаційний екзамен проводиться в терміни визначені графіком навчального процесу перед початком дипломного проектування. Зміст програмного матеріалу з дисциплін, які виносяться на кваліфікаційний екзамен викладено в Програмах кваліфікаційного екзамену для ОПП: «Інформаційне забезпечення та інженерія авіаційних комп’ютерних систем» та для ОПП: «Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва»
        Виконання та захист дипломної роботи (проекту) випускником є завершальним етапом підготовки фахівця певного ОС і має за мету:
      - розширення, систематизацію та закріплення теоретичних знань і набуття навичок їх практичного застосування при вирішенні конкретних наукових, технічних, виробничих, економічних або організаційно-управлінських завдань;
      - розвиток навичок ведення самостійних теоретичних та експериментальних досліджень, оптимізації проектно-технологічних та економічних рішень;
      - набуття досвіду обробки, аналізу та систематизації результатів теоретичних та інженерних розрахунків, експериментальних досліджень в оцінці їх практичної значущості;
      - набуття досвіду представлення та публічного захисту результатів своєї діяльності.
        Виконання та захист дипломних робіт здійснюється випускниками державною мовою, за винятком випускників, що проходили навчання в університеті з повним викладанням навчальних дисциплін іноземними мовами, порядок проходження атестації яких регламентується окремими документами.
        Відповідальність за актуальність та відповідність тематики дипломної роботи профілю (спеціальності) та спеціалізації підготовки фахівця, а також за керівництво та організацію її виконання несе керівник та випускова кафедра.
        Відповідальність за всі викладені в дипломній роботі відомості, прийняті рішення та вірогідність даних несе безпосередньо автор цієї роботи - випускник
        - Загальні вказівки з організації дипломного проектування наведено в
        "Положенні про дипломні роботи (проекти) випускників НАУ".
         - Вимоги до змістовної частини кваліфікаційної роботи та правила оформлення її текстової та ілюстративної частин докладно викладено в
        "Методичних вказівках до виконання кваліфікаційних робіт для студентів спеціальності «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка»
        З метою дотримання академічної доброчесності кожна дипломна робота перед захистом проходить процедура перевірки на наявність/відсутність плагіату відповідно до Положення про «Порядок перевірки академічних та наукових текстів на плагіат» .

Дипломне проектування випускників ФАЕТ 2023 року   денної форми навчання ОС МАГІСТР спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно- інтегровані технології» освітньо-професійних програм «Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва» та «Інформаційне забезпечення та інженерія авіаційних комп’ютерних систем»

        Відповідно до "Положення про дипломне проектування" виданий наказ ректора N 1368 від 21.08.2023 з додатком щодо тем та керівників кваліфікаційних робіт випускників Факультету аеронавігації, електроніки та телекомунікацій (ФАЕТ) денної форми навчання освітнього ступеня "Магістр". Захист кваліфікаційних робіт відбудеться 25.12.2023 - 27.12.2023. Затверджено склад та терміни роботи державної екзаменаційної комісії .
        Відповідно до графіку виконання кваліфікаційних робіт попередній захист кваліфікаційних робіт відбудеться 11.12.2023 о 10.00 в режимі online.
        Перевірка кваліфікаційних робіт на плагіат буде здійснюватися 18...20 грудня 2023 року. На перевірку треба надати всю кваліфікаційну робіту однім файлом, включаючи титулку, завдання, спецрозділи і навіть літературу. Ім'я файлу повинне мати вигляд ФАЕТ_151_АКІК_2023_Прізвище_І.Б. Роботи надсилати на корпоративну поштову адресу Василенка М.П., а також на поштову адресу нормоконтролера від кафедри Філяшкіна М.К. для перевірки оформлення пояснювальної записки на відповідність діючим правилам і стандартам.