Умови прийому до аспірантури:

            Згідно з "Правилами прийому в аспірантуру НАУ" на навчання за освітньо-науковою програмою «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології» підготовки здобувачів вищої освіти ступеня Phd на конкурсній основі приймаються особи, які здобули вищу освіту ступеня магістра, або прирівняного до нього освітньо-кваліфікаційного рівня. Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки.
            Підготовка в аспірантурі передбачає повне і успішне виконання здобувачем освітньо-наукової програми «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології» та проведення власного наукового дослідження, яке завершується захистом наукових досягнень аспірантом у спеціалізованій вченій раді. З метою дотримання академічної доброчесності перед захистом дисертаційна робота за допомогою системи Unicheck проходить повну процедура перевірки на наявність/відсутність плагіату .

            Прийом до аспірантури кафедри здійснюється два рази на рік, на початку травня й у жовтні.
Повний комплект обов’язкових документів подається вступником особисто до Відділу докторантури та аспірантури (к. 1-225б) у встановлені терміни і включає:
– заяву установленої форми для допуску до вступних випробувань (візується у передбачуваного наукового керівника та гаранта освітньо-наукової програми)
– згоду на збір та обробку персональних даних;
– копію диплома магістра (прирівняного до нього освітньо-кваліфікаційного рівня) із зазначенням здобутої спеціальності;
– копію додатку до диплома з оцінками;
– письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену передбачуваним науковим керівником
– особовий листок з обліку кадрів установленої форми;
– автобіографію;
– 2 фото розміром 3,5 × 4,5 см;
– копію сторінок паспорту з відмітками;
– копію ідентифікаційного номера;
– копію трудової книжки (за наявності);
– копію приписного свідоцтва, завірену у Військово-мобілізаційному підрозділі НАУ (для чоловіків);
– довідку з місця роботи (за наявності);
– медичну довідку про стан здоров'я за формою № 086-о (для громадян України та для іноземних громадян);
– картонну папку-швидкозшивач А4.

Вступні випробування в аспірантуру


Вступні випробування складаються з:
1) вступного іспиту зі спеціальності в обсязі програми рівня вищої освіти магістра з відповідної спеціальності (Програма вступних випробувань формується та щорічно переглядається групою забезпечення спеціальності «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології» з урахуванням вимог стейкхолдерів) ;
2) вступного іспиту з англійської мови – для громадян України (вступного іспиту з російської або української мови за вибором – для іноземних громадян).
Вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської мови одним із наступних дійсних сертифікатів тестів: TOEFL, International English Language Testing System, сертифікатом Сambridge English Language Assessment, звільняється від складення вступного випробування з англійської мови;
3) презентації дослідницьких пропозицій, в якій обґрунтовується тематика майбутнього дисертаційного дослідження зі спеціальності, його актуальність, стан розробки у вітчизняній та зарубіжній науці та можливі шляхи розв’язання поставлених задач тощо.
Особам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності), ніж та, яка зазначена у дипломі про вищу освіту, предметною комісією з основної спеціальності призначається додаткове вступне випробування зі спеціальності за окремою програмою, яка розробляється предметною комісією з основної спеціальності.