Науково-дослідна робота кафедри

Основні напрямки наукової діяльності кафедри:

На кафедрі функціонують наукові школи, які очолюють:

Науково-дослідна робота на випусковій кафедрі

Науково-дослідна робота (НДР) кафедри проводиться за такими видами: держбюджетні НДР, госпрозрахункові НДР, підготовка науково-педагогічних кадрів (аспірантів і докторантів), індивідуальна наукова діяльність професорсько-викладацького складу (публікації та участь в науково-практичних конференціях, симпозіумах і семінарах), організація науково-дослідної роботи студентів.

Основні наукові напрями сьогоденної науково-дослідної роботи кафедри:

Детальніше Область впровадження результатів роботи: розробка алгоритмічного забезпечення пілотажно-навігаційних систем та комплексів повітряних суден; розробка методологій автоматизованого проектування комп'ютерно-інтегрованих комплексів, перевірка адекватності розроблених алгоритмів та математичних моделей; проведення комп’ютерного моделювання процесів, що досліджуються. Фінансування наукових досліджень здійснюється як за рахунок державного бюджету, так і за рахунок господарських договорів.

Кафедра авіаційних комп'ютерно-інтегрованих комплексів виконує держбюджетні та госпрозрахункові теми за напрямками:

За Грантами Президента України для молодих вчених на кафедрі виконано НДР «Методологія управління та навігації мобільних автономних роботів» №GP/F26/0166 та НДР «Методологія навігації мобільних роботів на основі візуального позиціонування та картографування» №GP/F32/011. За науково-дослідну роботу «Перспективна інтегрована навігація безпілотних авіаційних систем» професору кафедри авіаційних комп’ютерно-інтегрованих комплексів Марині Мухіної присуджена премії Президента України для молодих вчених України.

У результаті конкурсного відбору проектів наукових досліджень, що будуть фінансуватись за рахунок державного бюджету кафедрі запропоновано продовжити наукові дослідження по створенню інтегрованої інформаційної системи для безпілотного літального апарату (НДР № 781 ДБ-12 «Комплексна робота по створенню дослідного зразка безпілотної авіаційної системи України на базі двомоторного безпілотного повітряного судна») та дослідження у галузі вітроенергетики середовища слабких вітрів (НДР 786 ДБ-12 «Енергетична установка для використання енергії слабких вітрів та сонця»). Згідно з планом НДР співробітники кафедри також проводять дослідження в рамках кафедральних науково-дослідних робіт: НДР «Розробка тренажера із елементами адаптивності» та НДР «Стенд напівнатурного моделювання з мікропроцесорною системою управління».

Наукові розробки кафедри авіаційних комп’ютерно-інтегрованих комплексів впроваджуються як в університеті, так і поза його межами. Кафедра плідно співпрацює з Державним підприємством «Орізон –Навігація» у напрямку розробки програмних модулів інерціальної-супутникових систем навігації, з виробничим об‘єднанням «Київприлад» по вдосконаленню програмних імітаторів типу МРЗС-05М, з ДержККБ «Луч» у напрямку розробки технологій створення безплатформних інерціальних систем управління. Чимало співробітників цих підприємств суміщають свою професійну діяльність з викладацькою діяльністю на кафедрі авіаційних комп’ютерно-інтегрованих комплексів.

 Науково-дослідницька робота студентів на кафедрі організована за основними науковими напрямами, що запропоновані викладачами. Для виконання роботи залучається матеріально-технічна база кафедри, комп'ютерні класи, мережа Інтернету, наукові розробки викладачів, навчальний і науковий відділи бібліотеки. На кафедрі діють студентські гуртки «Енергетичні установка для використання енергії слабких вітрів та сонця» під керівництвом професора Синєглазова В.М., «Системи управління та навігації» під керівництвом професора Філяшкін М.К., «Сучасна теорія керування» під керівництвом професора Аблесімова О.К., «Системи візуального розпізнавання образів у комп‘ютерному зорі» під керівництвом професора Мухіної М.П., «Програмне забезпечення моделювання складних систем» під керівництвом доцента Пантеева Р.Л. та інші. Найбільш значні результати студентських робіт доповідаються на студентських науково-технічних конференціях, конференціях молодих вчених університету з опублікуванням тез доповідей та наукових статей. Результати наукової творчості студентів також презентуються на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук, у стипендіальній програмі «ЗАВТРА.UA», у Всеукраїнської програмі "Авіатор", на Всеукраїнських олімпіадах.

Студенти кафедри ставали лауреатами республіканських міжвузівських конкурсів студентських наукових робіт. Студенти Бабенюк Г.М., Примак А.П. та Козловець В.В. стали переможцями програми "Авіатор" та відвідали авіасалон у ЛеБурже. Команда студентів кафедри під керевніцтвом проф. Аблесімова О.К. неодноразово виборювала призові місця на другому етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології».

Науково-дослідна робота викладачів на випусковій кафедрі

За результатами науково-дослідної роботи кафедра авіаційних комп'ютерно-інтегрованих комплексів увійшла до десятки кращих кафедр університету. Про це під час своєї промови на щорічній зустрічі з трудовим колективом оголосив Ректор Національного авіаційного університету. Професора кафедри неодноразово заохочувалися керівництвом Університету та Міністерства освіти України. Зокрема Нагрудний знак Міністерства освіти і науки України «ЗА НАУКОВІ ТА ОСВІТНІ ДОСЯГНЕННЯ» отримав завідувач кафедри СИНЄГЛАЗОВ Віктор Михайлович.
За останні 5 років співробітниками кафедри опубліковано понад 300 наукових праць .

Видано монографій

 1. Ф.М. Захарін, В.М. Синєглазов, М.К. Філяшкін Алгоритмічне забезпечення інерціально-супутникових систем навігації. - К.: НАУ, 2011. – 320 с.
 2. А.А. Зеленков, В.М. Синеглазов Бортовые системы автоматического управления. Оценка надежности по результатам испытаний - К.: НАУ, 2010. – 268 с.
 3. Sineglazov V. M.; Zelenkov A. A.; Askerov Sh. I. Memristors and nonvolatile random access memory (NVRAM) in nanoelectronics - – K.: Osvita Ukraiyny, 2017. – 324 p
 4. Синєглазов В. М. та інші Відновлювальна енергетика – К.: «Освіта України», 2015. – 278 с.

Опубліковано підручників та посібників

 1. Аблесімов О.К., Александров Є.Є., Александрова І.Є. Автоматичне керування рухомими об’єктами і технологічними процесами. - Харків: НТУ “ХПІ”, 2008. – 444 с.
 2. В.О. Рогожин, В.М. Синєглазов, М.К. Філяшкін Пілотажно-навігаційні комплекси повітряних суден. - К.: НАУ, 2006. – 316 с.
 3. М.К. Філяшкін, В.О. Рогожин, А.В. Скрипець, Т.І. Лукінова Інерціально-супутникові навігаційні системи. - К.: НАУ, 2009. – 272 с.
 4. В.М. Синєглазов, М.К. Філяшкін, М.Ф. Тупіцин, О.О. Гурська Системи активного управління літальних апаратів (англ). - К.: НАУ, 2009. – 160 с.
 5. М.Ф. Тупіцин, М.Г. Луцький Графічне і геометричне моделювання та інтерактивні системи. - К.: НАУ, 2011. – 180 с.
 6. Філяшкін М.К., Калініченко В.В., Кеменяш Ю.М., Тупіцин М.Ф. Програмне забезпечення моделювання систем цивільної авіації: – К.: «Принт-центр», 2017. – 256 с.
 7. А.В. Скрипець, М.К. Філяшкін, М.П. Мухіна Автономні системи навігації конкретного типу повітряного судна та їх технічне обслуговування – К.: НАУ, 2015. – 308 с.
Результати науково-дослідних робіт викладачі використовуються в учбовому процесі при підготовці фахівців за 151 спеціальністью «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології». Наукові здобутки професорсько-викладацького складу кафедри заведені у відповідних профілях наукометричних баз данних.