Освітньо-наукова програма «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології» підготовки здобувачів вищої освіти ступеня Phd (доктора філософії) за 151 спеціальністю «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології».

            Згідно із Законом України «Про вищу освіту» № 1556-VII від 06.09.2014 р. замість наукового ступеню «кандидата наук» уводиться третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти, який відповідає дев’ятому кваліфікаційному рівню Національної рамки кваліфікацій і передбачає присудження ступеня вищої освіти "Phd-Doctor of Philosophy" (Доктор філософії) . У 2015 році наказом МОН від 06.11.2015 №1151 затверджена Таблиця переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти. За цією Таблицею до спеціальності 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології» галузі знань 15 «Автоматизація та приладобудування» увійшли спеціальності груп: 05.13.03 Системи та процеси керування; 05.13.05 Комп'ютерні системи та компоненти; 05.13.07 Автоматизація процесів керування; 05.13.12 Системи автоматизації проектувальних робіт, за якими до 2016 року здійснювалася підготовка в НАУ аспірантів на кафедрах авіаційних комп'ютерно-інтегрованих комплексів, аерокосмічних систем управління, автоматизації та енергоменеджменту.
            Виконуючи постанову Кабінету Міністрів «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти» від 23 березня 2016 р. №261 із змінами відповідно до ПОЛОЖЕННЯ про освітні програми Національного авіаційного університету, в університеті у 2016 р на кафедрах авіаційних комп'ютерно-інтегрованих комплексів, аерокосмічних систем управління, автоматизації та енергоменеджменту була відкрита освітньо-наукова програма «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології» підготовки здобувачів вищої освіти ступеня Phd за 151 спеціальністю «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології» та розроблено навчальний та робочий навчальний плани підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії.
            Усі цілі освітньо-наукової програми відповідають візії та місії Національного авіаційного університету й тісно пов’язані зі стратегією розвитку НАУ на період до 2030 року . Під час формулювання цілей та програмних результатів навчання освітньо-наукової програми 2021 року інтереси здобувачів вищої освіти, роботодавців, та академічної спільноти враховані шляхом моніторингу та публічного обговорення нової редакції проекту освітньо-наукової програми на сайті НАУ. Зміни до освітньо-наукової програми обговорювались та затверджувалися на розширених (з участю аспірантів) засіданнях кафедри та на засіданнях кафедри з участю стейкхолдерів, докторантів та молодих вчених НАУ .
            Нова редакція освітньо-наукової програми була затверджена Вченою Радою НАУ (протокол №6 від 26.08.2020р.) та введено в дію Наказом ректора №317/од від 26.08.2020р. Гарантом цієї програми став завідувач кафедри авіаційних комп’ютерно-інтегрованих комплексів, доктор техн. наук, професор В.М. Синєглазов (наказ ректора № 837-32 від 25.10.2019 р.). На основі затвердженої ОНП були розроблені НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН № НДФ - 2 - 151 / 21 та РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН № РДФ - 2 - 151 / 21 навчального процесу.
            Головними цілями освітньо-наукової програми є:
      - Забезпечення підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів за спеціальністю «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології», здатних розв’язувати проблеми різних сфер наукової, виробничої та господарської діяльності за допомогою сучасних математичних методів і комп'ютерних технологій з урахуванням сучасних тенденцій та викликів, потреб суспільства та промисловості;
      - Поглиблення теоретичних знань, практичних умінь і навичок у галузі "Автоматизація та приладобудування" за спеціальністю "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології";
       - Розвинення філософських та мовних компетентностей;
       - Формування універсальних навичок дослідника, достатніх для проведення та успішного завершення оригінальних наукових досліджень і подальшої професійно-наукової діяльності.
            Особливістю програми є поєднання традицій наукових шкіл з автоматизації, приладобудування та комп'ютерних технології кафедр авіаційних комп'ютерно-інтегрованих комплексів, аерокосмічних систем управління, автоматизації та енергоменеджменту, що відображено у різноманітті дисциплін навчального плану освітньо-наукової програми та орієнтація на співробітництво з інститутами НАН України, бізнес-сектором, зокрема, ІТкомпаніями, а також з університетами та дослідницькими інститутами інших країн.
            Аспіранти шляхом вибору певної кількості навчальних дисциплін та використовуючи можливості внутрішньої та зовнішньої мобільності формують індивідуальну освітню траєкторію навчання. Для формування індивідуальної траєкторії навчання розробляється та затверджується індивідуальний план роботи аспіранта та тема його дисертаційної роботи. Індивідуальний навчальний план містить перелік дисциплін за вибором аспіранта в обсязі, що становить не менш як 25 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС. При цьому аспіранти мають право вибирати навчальні дисципліни, що пропонуються для інших рівнів вищої освіти і які пов'язані з тематикою дисертаційного дослідження, за погодженням із своїм науковим керівником.
            Можливість формування індивідуальної освітньої траєкторії регламентується Положенням про формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувача вищої освіти в Національному авіаційному університеті, яке затверджено та введено в дію наказом ректора № 160/од від «15» березня 2021 р